Xóa tài khoản khi không dùng App Loginone

Tổng Tiền Hiện Có

Xóa khi Login Facebook Qua ứng dụng
3090338147857903

Bước 1:

 

Bước 2:

 

Bước 3